Tirar la Rocar generarà 140 Tones de fibrociment; gestionades per agd s.l.

La setmana pròxima començaran els treballs reals de neteja i demolició de les naus de la Rocar, després de signar-se avui l’acta de replanteig en Escull. Les labors hauran d’estar culminades abans de l’últim dia del pròxim mes d’agost. Segons el cap d’obra, es començarà amb un procés de neteja de tot l’illot, continuant-se després amb el desmunti de les plaques de fibrociment amb amiant que recobreixen a bona part de les naus, treball que realitzarà agd s.l. S’emprarà una tècnica especial, atès que es tracta d’un producte perillós per a la salut, aspecte que obligarà a enviar les 140 tones d’aquest producte a terres peninsulars, per al seu tractament. La fase final vindrà donada per la pròpia demolició de les naus en ruïna, amb la previsió que en general es produeixin uns 4.000 metres cúbics d’enderrocs, que quedaran per a possible ús en obres pròximes relacionades amb l’ampliació del port i els seus voltants. Part de la maquinària per a les tasques es desplaçarà des de la Península, al marge que també s’empraran equips d’empreses locals. El personal serà íntegre de Lanzarote, en un número per determinar, en funció de les necessitats que vagin sorgint. Cal dir que no es derrocaran totes les estructures, atès que una nau haurà de quedar en peus, «pel seu valor etnogràfic», va indicar l’alcalde de la capital, Càndid Regueró. A més, s’han previst mesures especials per a cuidar les clàssiques salines que existeixen en la finca. Les obres compten amb un pressupost pròxim als 327.000 euros, va assegurar el regidor d’Urbanisme, Pedro d’Armes. La suma referida, que sortirà d’inici de les arques del Consistori, es repercutirà sobre la propietat de la Rocar quan acabin les feines. Font: Canàries7