Qui som?

El mes d’abril de l’Any 2.006,
agd, inicia les seves activitats

La nostra història

Des de la seva creació a l’abril del 2006, agd, s.l., ha orientat totes les seves activitats a fí de poder escometre les accions requerides que ens permetin donar servei als clients que requereixen l’eliminació d’elements amb amiant (friable o no friable).

L’empresa que va iniciar la seva marxa en un altre municipi, actualment es trova a Les Franqueses del Vallés, situat a uns 40 km al Nord de Barcelona.

Tots els treballadors d’ agd, s.l., amb independència de la seva procedència i d’acord amb l’exigent formació en seguretat i higiène que reben, són el pilar per al compliment dels terminis exigits pels nostres clients.

La base dels nostres clients ha anat creixent al llarg del temps, corresponent així als esforços que realitza agd,s.l., en la supressió de l’amiant amb serietat, qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Perquè l’anterior sigui realitat, l’empresa ha donat els passos requerits per a la seva Certificació (ISO’s) en els Sistemes de Gestió Ambiental (ISO14001), de Qualitat (ISO 9001) i de Seguretat i Salut en el Treball (OHSAS 18001).

Els nostres valors

A agd, s.l., se la coneix tant per la seva serietat i qualitat dels seus treballs, com pel respecte als terminis establerts per al seu desenvolupament i la protecció del medi ambient, de tercers i dels seus treballadors, tot això confirmat pels nostres clients en el document d’agd, s.l., “Satisfacció del client”.

Tot el personal d’agd, s.l., des dels operaris en les obres d’eliminació d’elements amb el risc d’amiant fins al gerent, passant pels serveis tècnics, de seguretat, administració i recursos humans, gestionen l’empresa garantint un servei complet i de qualitat.

El personal d’agd, s.l., està format i qualificat per a l’eliminació de materials amb el risc d’amiant a tota Espanya (friable o no friable) així com també s’han desenvolupat treballs a França i Portugal.

Des de la simple recomanació a un client a la realització de grans obres amb el risc d’amiant amb material friable, agd, s.l., proposa solucions adaptades a cada situació per donar la millor resposta a les necessitats dels seus clients.

Compromís social

Per contribuir a la millora social, econòmica i ambiental, a agd, s.l., conscients de la importància de dur a terme una correcta gestió dels recursos en el treball i per aconseguir un desenvolupament d’empresa en el sector de l’amiant; s’ha implantat una sèrie d’obligacions més enllà de l’establert per la legislació aplicable.

Per això, s’ha implantat un Sistema Integrat d’Assegurament de la Qualitat (ISO’s 9.001; 14.000 i 18001), assegurant així la conformitat del propi servei als requisits del client, a les legislacions aplicables i a les normatives de referència en el sector i a la salut i seguretat en els llocs de treball.

En la definició d’aquesta política s’ha tingut en compte, entre altres aspectes:

La supervisió permanent de les condicions de treball.
La formació permanent dels treballadors contribuint al seu desenvolupament personal.
El seguiment de la correcta gestió dels residus i de l’eficiència energètica de l’empresa.
La continuïtat de l’Empresa.
La col•laboració amb ONG’s alleujant les desigualtats.
Etc.

Referències legals

La Legislació aplicable als treballs amb el risc d’amiant, com és fàcil imaginar, és extensa. La protecció dels treballadors, del medi ambient i de terceres persones així ho demanen.

D’entrada les empreses que treballin en ambients amb el risc d’amiant, han d’estar inscrites en el Registre de Empresas amb Risc d’ amiant (RERA). A partir d’aquí l’afectació a aquests treballs depèn delREIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d’exposició a l’amiant. transposició de la Directiva: 83/477/CE. DIRECTIVA 83/477/CEE del Consell, de 19 de setembre de 1983, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball (segona Directiva particular conformement a l’article 8 de la Directiva 80/1107/CEE)

L’ús de màscares de protecció, ve regulat per:.REIAL DECRET 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

El tractament dels residus, el seu condicionament i transport es regula a través dela Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats..

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball ha emès Notes Tècniques de Protecció:

NTP 708: Diagnòstic d’amiant en edificis (II): Norma NF X46-020 (AFNOR) (pdf ,376 Kbytes) NTP 707: Diagnòstic d’amiant en edificis (I):situació a Espanya i activitats vinculades a diagnòstic a França (pdf ,369 Kbytes) NTP 463: Exposició a fibres d’amiant en ambients interiors (pdf ,185 Kbytes) NTP 543: Planes de treball amb amiant: orientacions pràctiques per a la seva realització (pdf ,358 Kbytes) NTP 633: Detecció d’amiant en edificis (II): identificació i metodologia d’anàlisi (pdf ,364 Kbytes) NTP 158: Presa de mostres de fibres d’amiant (pdf ,180 Kbytes) NTP 515: Planes de treball per a operacions de retirada o manteniment de materials amb amiant (pdf ,297 Kbytes).

A tota aquesta Legislació ha de sumar-se l’aplicable en cada Comunitat segons els traspassos transferits en cadascuna d’elles; també ha d’afegir-se les normes dels Ajuntaments específics amb temes, per exemple, d’ “ocupació vial”.