Respecte al doblatge de cobertes de fibrociment

La Revista del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics en la seva edició del mes d’Abril de 2.010, dedica tres extensos articles al “amiant”, dels quals extraiem, per la seva actualitat, la interpretació legislativa sobre el doblatge de les cobertes de fibrociment. “La Instrucció 1/2009 de la Direcció General de Relacions Laborals és molt clara en la seva interpretació. L’activitat de doblatge de cobertes de fibrociment es considera prohibida pels motius que s’exposen seguidament. A l’Articulo 4.2 de l’Ordre de 7 de Desembre de 2.001, que modifica l’Annex I del Reial decret 1.406/1989, de 10 de Novembre, que imposa limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos, s’indica que únicament es permet la utilització dels productes que contenen fibres d’amiant quan ja estaven instal·lats o en servei abans de l’entrada en vigor de l’Ordre citada, i que l’ús al qual estaven destinats segueixi permès fins al final de la seva vida útil. Cal entendre per vida útil la durada estimada de funcionament que un producte, objecte o element pot tenir desenvolupant la funció per a la qual va ser creat. Per això, si una coberta “necessita” ser doblegada per una altra, la primera deixa de fer de coberta i per tant ha finalitzat la seva vida útil; per tant és aplicable la prohibició d’ús de productes amb amiant de l’Ordre indicada anteriorment. S’ha d’indicar, també, que el doblegat de cobertes comporta sempre risc d’emissió de fibres d’amiant a l’ambient ja que: – S’oculta l’existència de plaques de fibrociment en naus o locals que poden canviar d’inquilí o propietari i es pot originar l’emissió de fibres d’amiant per la manipulació o reparacions sobre aquesta coberta…. – Implica la perforació de les plaques de fibrociment per a subjectar els nous panells instal·lats damunt. Incloent els casos en què aquest muntatge es realitza amb sistema omega o similar, hi ha risc de trencament de plaques de fibrociment en transitar i treballar sobre aquestes per a realitzar les operacions de muntatge. Si aquesta operació no estigués prohibida, estaria inclosa en l’àmbit d’aplicació del RD 396/2006, i per tant requeriria sempre disposar d’un Pla de Treball aprovat per l’Autoritat Laboral. A Catalunya els Plans de Treball presentats per al doblatge de cobertes de fibrociment s’han denegat acollint-se a l’O.M. del 7 de desembre de 2.001 L’Articulo complet està signat per Asunción Calleja i Santos Hernández, del Centre de Seguretat i Salut del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.