Rehabilitació del Mercat dels Fontetes en Cerdanyola

agd (asbestho’s gestió desamiantats, sl) , la primera setmana del mes d’Agost ha estat subcontractada per a realitzar el desmuntatge de les cobertes de fibrociment corbes amb amiant del mercat de les Fontetes de Cerdanyola del Valls (Barcelona).
Per a poder dur a terme aquesta rehabilitació del canvi de les cobertes, el mercat va cessar les seves activitats comercials durant tot el mes d’Agost.
Primer, s’ha realitzat el desmuntatge de totes les cobertes de fibrociment amb amiant corbes i s’ha realitzat una descontaminació exhaustiva de tot el forjat mitjançant aspiració per a l’eliminació de petits fragments existents de quan es va muntar la coberta de fibrociment i també s’han aspirat les fibres d’amiant suspeses en aquest forjat.
Una vegada realitzat aquesta descontaminació es realitza un mesurament ambiental en la zona on es va realitzar el desmuntatge i posteriorment, una altra empresa subcontractada pel contractista principal va realitzar la col·locació de la nova coberta lliure d’amiant.