INFORME IDENTIFICACIÓ MATERIALS AMB AMIANT – TERRES CONTAMINADES

Un dels treballs més comuns que AGD ASBESTHOS realitza diàriament, és la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant.
AGD Asbesthos també fa molts altres treballs relacionats amb l’amiant, com poden ser informes d’identificació de materials amb amiant. Per a aquests menesters comptem amb un equip tècnic qualificat i certificat amb normatives específiques en amiant.
Aquest tipus d’estudis compten amb tres fases molt ben definides:
Estudi de la problemàtica: saber les necessitats del client, recopilació d’informació prèvia (plans, processos de construcció, any de fabricació…)
Treball de camp: reconeixement de la zona afectada, identificació de zones sospitoses de contenir amiant, recollida de mostres sòlides, assajos ambientals…
Redacció de l’informe d’identificació: localització i determinació de l’estat d’afectació dels materials i zones, resultat dels assajos (mostres sòlides i ambientals) i proposta de mesures i actuacions.
Equip de treball de AGD executant sondatges. Zona afectada: terreny de farciment d’origen antròpic contaminat amb restes de fibrociment.
Un dels treballs recentment realitzats per AGD, ha estat un informe d’identificació de terres contaminades amb amiant en un solar de la ciutat de Barcelona.
S’han realitzat diversos sondatges amb màquina retroexcavadora i s’ha delimitat la zona afectada tant en superfície com en profunditat.
Una vegada fet el treball de camp, es va redactar i es va lliurar al client final un informe d’identificació de materials amb amiant.